Link_Error
Link_Error
Link_Error
BG_ERROR

Intensywna Terapia

Zależność pomiędzy stężeniem jonów potasu w surowicy krwi a efektami terapeutycznymi jest nieznana. Naszym pierwszym celem było określenie zależności pomiędzy stężeniem potasu w surowicy a zmiennością długości pobytu na OIT i efektami leczenia. Drugim celem była ocena wpływu wspomaganego komputerowo protokołu regulacji stężenia potasu w surowicy krwi.

więcejZależność pomiędzy stężeniem potasu w surowicy krwi, zmiennością stężenia potasu i wewnątrzszpitalną śmiertelnością wśród krytycznie chorych 


Majaczenie pooperacyjne jest związane ze zwiększonym ryzykiem chorobowości, ubytku zdolności poznawczych, złej jakości życia i śmiertelności a także zwiększonymi kosztami opieki medycznej. Dokonano przeglądu badań randomizowanych, po to by ocenić skuteczność środków farmakologicznych w zapobieganiu i leczeniu majaczenia pooperacyjnego po zabiegach kardiochirurgicznych.

więcejŚrodki farmakologiczne służące do zapobiegania i leczenia majaczenia pooperacyjnego u pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym: przegląd i metaanaliza. 


Celem pracy była ocena wyników leczenia interwencyjnego pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK) pozaszpitalnym o prawdopodobnie wieńcowej etiologii, przyjmowanych do pilnej diagnostyki inwazyjnej naczyń wieńcowych.

więcejWyniki leczenia inwazyjnego u pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia: 10 lat doświadczeń centrum kardiologii interwencyjnej 


Ultrasonograficzna wizualizacja naczyń krwionośnych szyi jest złotym standardem podczas kaniulacji żyły szyjnej wewnętrznej (IJV). Niemniej jednak ta metoda nie wyeliminowała zupełnie ryzyka niezamierzonego nakłucia i kaniulacji tętnicy. Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) skutecznie weryfikuje położenie prowadnicy w sercu, ale jest metodą inwazyjną i nie zawsze dostępną. Badaliśmy łatwość wykonania i potencjalną użyteczność echokardiografii przezklatkowej (TTE) w ocenie położenia dystalnego końca prowadnicy w prawym przedsionku (RA) przed poszerzeniem i kaniulacją IJV.

więcejUżyteczność przezklatkowej echokardiografii w potwierdzeniu położenia kaniuli centralnej: badanie obserwacyjne. 


Według skandynawskiego badania Starch for Severe Sepsis/Septic Shock (6S) trial podawanie roztworu hydroksyetylowanej skrobii zwiększało śmiertelność wśród chorych z sepsą/wstrząsem septycznym. Naszym celem było przeprowadzenie dokładnej oceny wpływu podaży HES w stosunku do płynu Ringera na czynność nerek, w tym jej wpływu na śmiertelność w analizie post-hoc.

więcejOstre uszkodzenie nerek spowodowane podażą hydroksyetylowanej skrobii 130/0.42 w ciężkiej sepsie. 


Przegląd i zaktualizowanie dowodów dla złych czynników rokowniczych (zgon, stan wegetatywny lub głębokie uszkodzenie mózgu) u dorosłych po zatrzymaniu krążenia, leczonych lub nie leczonych przy użyciu kontrolowanej hipotermii, mający na celu identyfikację luk w postępowaniu i zasugerowanie niezawodnej strategii rokowniczej.

więcejRokowanie u chorych nieprzytomnych po zatrzymaniu krążenia: stanowisko Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii 


Tracheotomia przezskórna (TP) jest coraz częściej wykonywana w oddziałach intensywnej terapii u osób wymagających bądź przedłużonej wentylacji i/lub zabezpieczenia dróg oddechowych. Kontrola procedury przy użyciu bronchofiberoskopu, uważana za złoty standard, nie jest zawsze możliwa ze względów logistycznych i problemów z wentylacją płuc. Dzielimy się doświadczeniami dotyczącymi wykonywania przezskórnej tracheotomii bez użycia bronchofiberoskopii z prostymi modyfikacjami zapewniającymi bezpieczne wykonanie procedury.

więcejTracheotomia przezskórna metodą Griggsa bez kontroli bronchofiberoskopem jest metodą bezpieczną: opis przypadków 300 pacjentów leczonych na Oddziale Intensywnej Terapii 


Chociaż lekarze pracujący na oddziałach intensywnej terapii (OIT) uważają otyłość za niezależny, niekorzystny czynnik rokowniczy, coraz więcej dowodów wskazuje, że otyłość jest związana ze zmniejszeniem śmiertelności na OIT. Wyniki tego wstępnego, opartego na praktyce założenia mogą być jednak zafałszowane z powodu przyjmowania chorych otyłych na preferencyjnych warunkach na OIT. Ponadto niewiele jest wiadomo o wynikach leczenia takich osób. W pracy próbowano ustalić, czy roczna śmiertelność, wykorzystanie zasobów służby zdrowia i wyniki odległe u chorych z ciężką sepsy różnią się w zależności od indeksu masy ciała.

więcejOtyłość a śmiertelność u starszych Amerykanów z ciężką sepsą 


Na rynku obecnych jest wiele respiratorów transportowych oraz służących do wentylacji płuc pacjentów w stanach nagłych. Nowe typy urządzeń pojawiają się w sprzedaży. Celem badania była ocena dużej liczby dostępnych na rynku respiratorów, tak by ułatwić klinicystom dobór odpowiednich urządzeń, biorąc pod uwagę ich szczególne zastosowania.

więcejPorównanie 26 respiratorów transportowych oraz służących do wentylacji płuc w stanach nagłych 


W tomie 46, numerze 4 czasopisma Anaesthesiology Intensive Therapy (Anestezjologia Intensywna Terapia) ukazały się wytyczne postępowania wobec braku skuteczności podtrzymywania funkcji narządów (terapii daremnej) u pacjentów pozbawionych możliwości świadomego składania oświadczeń woli na oddziałach intensywnej terapii.

więcejBrak skuteczności podtrzymywania funkcji narządów u pacjentów pozbawionych możliwości świadomego składania oświadczeń woli na oddziałach intensywnej terapii - wytyczne postępowania 


Copyright © 2011-2019 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone. VIA Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. 58 320 94 94,