Link_Error
Link_Error
Link_Error
BG_ERROR

Wszystkie Aktualności

Blokady centralne wykonywane do przeprowadzania cięć cesarskich powodują hipotensję, która może nieść poważne następstwa. Naszym celem było określenie, czy hipotensja może być przewidziana na podstawie: parametrów nowoczesnej pulsoksymetrii takich jak wskaźnik perfuzji i wskaźnik zmienności krzywej, częstości akcji serca, stosunku niskoczęstotliwościowych do wysokoczęstotliwościowych komponentów zmienności częstości akcji serca i entropii zmienności częstości akcji serca, mierzonych przed wykonaniem znieczulenia.

więcejWartość predykcyjna nieinwazyjnych parametrów hemodynamicznych w przewidywaniu hipotensji podczas cięcia cesarskiego: prospektywne badanie obserwacyjne. 


Klonidyna jest zalecana jako alternatywny lek w premedykacji u dzieci. Jednym z niewielu ograniczeń jej stosowania jest możliwość wyzwalania bradykardii, co rodzi pytanie o bezpieczeństwo takiego postępowania. Celem tego badania było zbadanie częstości występowania bradykardii u dzieci poddanych premedykacji klonidyną doustną lub dożylną, w porównaniu z dziećmi nie otrzymującymi farmakologicznej premedykacji.

więcejCzęstość występowania bradykardii po przyjeździe na salę operacyjną po doustnym lub dożylnym podaniu klonidyny w premedykacji u dzieci 


Wysokiej efektywności uciśnięcia klatki piersiowej stanowią istotny element resuscytacji krążeniowo-oddechowej zwiększając szanse na przeżycie oraz zmniejszając deficyty neurologiczne wynikające z nagłego zatrzymania krążenia.

więcejPorównanie skuteczności bezprzyrządowego uciskania klatki piersiowej z monitorami TrueCPR i PocketCPR 


Informujemy, iż uchwałą z dnia 19 marca 2015 r. Związek Zawodowy Anestezjologów powołał Fundację "Dignitas et Spes".

więcejPowołanie fundacji dla anestezjologów 


Zator tętnicy płucnej jest główną przyczyną chorobowości I śmiertelności wśród chorych poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym w trybie pilnym, z całkowitą śmiertelnością wahającą się od 6% do aż 85%. Choć leczeniem pierwszego rzutu jest postępowanie niechirurgiczne lub interwencja przezskórna, to u chorych we wstrząsie kardiogennym leczenie operacyjne ciągle pozostaje metodą z wyboru. Nasz ośrodek regularnie wykonuje operacje embolektomii tętnicy płucnej, których rezultat jest lepszy, niż podają aktualne doniesienia. W związku z tym przeprowadziliśmy retrospektywną analizę wyników leczenia chorych z zatorem tętnicy płucnej i rodzaju anestetyków stosowanych podczas leczenia.

więcejNiestabilność hemodynamiczna u chorych poddawanych embolektomii tętnicy płucnej: doświadczenia własne 


Wobec doświadczeń dotyczących anestezji przewodowej przez igłę, cewniki zakładane pod kontrolą ultrasonografii z dostępu podobojczykowego przedstawiane są jako zapewniające lepszą analgezję, niż te zakładane z dostępu nadobojczykowego. Technika podawania bolusa przez cewnik, która niewątpliwie „sprawdza” skuteczność cewnika przed rozpoczęciem ciągłej infuzji została zbadana dla cewników zakładanych z dostępu podobojczykowego, ale nie dla dostępu nadobojczykowego. Poniższe badanie ocenia technikę podawania bolusów przez cewnik zakładany z dostępu nadobojczykowego i weryfikuje hipotezę, iż cewnik zakładany z dostępu podobojczykowego zapewnia szybszy początek wystąpienia blokady splotu barkowego.

więcejPorównanie skuteczności cewników okołonerwowych zakładanych z dostępu pod i nadobojczykowego celem anestezji przewodowej w powtarzanych bolusach przez pozostawiony cewnik. 


Znieczulenie krzyżowe jest techniką opartą na wykorzystaniu punktów anatomicznych, przy której ultrasonografia stosowana jest okazyjnie przy nieobecności tych punktów. Użycie powierzchownych punktów anatomicznych jest wciąż popularną metodą z powodu swojej dużej skuteczności. Jednak niepełna ossyfikacja tylnych struktur kręgowych może utrudnić tę procedurę w przypadku znieczulenia krzyżowego u noworodka. Celem tego badania było opisanie anatomicznego powiązania kolca biodrowego tylnego dolnego (PSIS) z rożkami krzyżowymi u małych dzieci przy użyciu ultradźwięków

więcejCzy powinniśmy zrezygnować z techniki opartej na punktach anatomicznych w znieczuleniu krzyżowym noworodków i niemowląt? 


Minister Zdrowia 153 miejsca rezydenckie dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1 - 31 marca 2015 r.

więcej153 miejsca rezydenckie dla lekarzy, którzy rozpoczną specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii 


Pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) charakteryzują się zwiększonym ryzykiem powikłań pooperacyjnych. W badaniu tym chcieliśmy oszacować korzyści z unikania znieczulenia ogólnego na rzecz anestezji regionalnej w tej grupie chorych.

więcejAnestezja regionalna a znieczulenie ogólne u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc: czy unikanie znieczulenia ogólnego zmniejsza ryzyko powikłań pooperacyjnych? 


Copyright © 2011-2019 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone. VIA Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. 58 320 94 94,