Link_Error
Link_Error
Link_Error
BG_ERROR

Wpływ ondansetronu na parametry hemodynamiczne matki podczas znieczulenia podpajęczynówkowego do cięcia cesarskiego – badanie randomizowane, podwójnie zaślepione

4 września 2015

Cel pracy

Weryfikacja hipotezy zakładającej, że blokada receptorów 5-HT3 poprzez dożylne podanie ondansetronu redukuje częstość występowania hipotensji i bradykardii u pacjentek znieczulanych podpajęczynówkowo do cięcia cesarskiego.

Materiał i metodyka

Plan badań uzyskał zgodę komisji bioetycznej. Do badania zakwalifikowano 72 pacjentki poddawane planowemu cięciu cesarskiemu, losowo przydzielając je do grupy ondansetronu (grupa O) lub grupy placebo (grupa P). Ostatecznie grupa O liczyła 36 pacjentek, którym przed znieczuleniem podano dożylnie 8 mg ondansetronu rozcieńczonego w 10 ml 0,9% NaCl, grupa P liczyła 34 pacjentki, które otrzymały 10 ml 0,9% NaCl. Pomiaru skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi dokonywano co 2 minuty od momentu znieczulenia. Częstość akcji serca (HR) monitorowana była w sposób ciągły. Za kryterium hipotensji wymagającej podania efedryny przyjęto spadek ciśnienia skurczowego o 20% w porównaniu z ciśnieniem wyjściowym lub spadek ciśnienia skurczowego poniżej 90 mm Hg. Za kryterium bradykardii przyjęto spadek akcji serca poniżej 60/min.

Wyniki

Hipotensję zanotowano u 14 pacjentek w grupie O (39%) i u 15 pacjentek w grupie P (44%) co nie stanowiło statystycznie istotnej różnicy. Bradykardię zanotowano u 1 pacjentki w grupie O (3%) i u 2 pacjentek w grupie P (6%) co nie stanowiło statystycznie istotnej różnicy.

Wnioski

Nie potwierdzono przyjętej hipotezy zakładającej redukcję spadku ciśnienia po znieczuleniu podpajęczynówkowym do cięcia cesarskiego po podaniu 8 mg Ondansetronu.

Copyright © 2011-2019 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone. VIA Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. 58 320 94 94,