Link_Error
Link_Error
Link_Error
BG_ERROR

Częstość występowania bradykardii po przyjeździe na salę operacyjną po doustnym lub dożylnym podaniu klonidyny w premedykacji u dzieci

3 lipca 2015

Częstość występowania bradykardii po przyjeździe na salę operacyjną po doustnym lub dożylnym podaniu klonidyny w premedykacji u dzieci.

Incidence of bradycardia at arrival to the operating room after oral or intravenous premedication with clonidine in children.

Paediatr Anaesth. 2015 Jun 17. doi: 10.1111/pan.12695.

Larsson PG1,2, Eksborg S2,3, Lönnqvist PA1,2.

1Department of Physiology and Pharmacology, Section of Anaesthesiology & Intensive Care, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.

2Department of Pediatric Anesthesia and Intensive Care, Astrid Lindgrens Childrens Hospital, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.

3Department of Women's and Children's Health, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.

Wstęp:

Klonidyna jest zalecana jako alternatywy lek w premedykacji u dzieci. Jednym z niewielu ograniczeń jej stosowania jest możliwość wyzwalania bradykardii, co rodzi pytanie o bezpieczeństwo takiego postępowania. Celem tego badania było zbadanie częstości występowania bradykardii u dzieci poddanych premedykacji klonidyną doustną lub dożylną, w porównaniu z dziećmi nie otrzymującymi farmakologicznej premedykacji.

Metody:

Badanie miało charakter otwarty, nierandomizowany i obserwacyjny. Podczas wizyty przedoperacyjnej dzieci przydzielono do jednej z trzech grup: bez premedykacji, z premedykacją klonidyną podawaną drogą dożylną lub premedykacją doustną. Od momentu przybycia na salę operacyjną (OR), monitorowano częstość akcji serca przy pomocy standardowego monitorowania z pulsoksymetrią i/lub EKG. Podstawowym punktem końcowym była liczba pacjentów z akcją serca poniżej 85% dolnej granicy prawidłowego zakresu (1-szy centyl), która została zdefiniowana jako bradykardia, mogąca wymagać leczenia.

Wyniki:

Do badania włączono tysiąc pięćset siedmiu pacjentów. Sześciuset osiemdziesięciu pięciu pacjentów nie otrzymało żadnej premedykacji (grupa 0), 305 pacjentów otrzymało klonidynę dożylnie (Grupa CIV), a 517 pacjentom podano klonidynę doustnie (Grupa CPO). Jeden pacjent w grupie 0 (0,15%; 95% CI: 0-0.81%), żaden z grupy CIV (0%; 95% CI: 0.00-0.98%), i 5 pacjentów w grupie CPO (0,97%; 95% CI: : 0.31-2.24%) miało akcję serca <85% dla 1-go centyla.

Wniosek:

Częstość występowania bradykardii po doustnej lub dożylnej premedykacji klonidyną w populacji pediatrycznej przed planowanym znieczuleniem jest mała. Nie wydaje się więc racjonalne, aby nie podawać klonidyny jako premedykacji u dzieci tylko ze względu na obawy przed bradykardią.

Copyright © 2011-2019 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone. VIA Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. 58 320 94 94,