Link_Error
Link_Error
Link_Error
BG_ERROR

Porównanie skuteczności cewników okołonerwowych zakładanych z dostępu pod i nadobojczykowego celem anestezji przewodowej w powtarzanych bolusach przez pozostawiony cewnik.

4 maja 2015

Porównanie skuteczności cewników okołonerwowych zakładanych z dostępu pod i nadobojczykowego celem anestezji przewodowej w powtarzanych bolusach przez pozostawiony cewnik.

Comparative effectiveness of infraclavicular and supraclavicular perineural catheters for ultrasound-guided through-the-catheter bolus anesthesia.

Harrison TK1, Kim TE1, Howard SK1, Funck N1, Wagner MJ1, Walters TL1, Curtin C1, Chang J1, Ganaway T1, Mariano ER2

J Ultrasound Med. 2015; 34: 333-40. doi: 10.7863/ultra.34.2.333.

1Departments of Anesthesiology, Perioperative and Pain Medicine (T.K.H., T.E.K., S.K.H., N.F., M.J.W., T.L.W., T.G., E.R.M.) and Surgery, Division of Plastic and Reconstructive Surgery (C.C., J.C.), VA Palo Alto Health Care System, Palo Alto, California USA; and Stanford University School of Medicine, Stanford, California USA.

2Departments of Anesthesiology, Perioperative and Pain Medicine (T.K.H., T.E.K., S.K.H., N.F., M.J.W., T.L.W., T.G., E.R.M.) and Surgery, Division of Plastic and Reconstructive Surgery (C.C., J.C.), VA Palo Alto Health Care System, Palo Alto, California USA; and Stanford University School of Medicine, Stanford, California USA. emariano@stanford.edu.

Wstęp:

Wobec doświadczeń dotyczących anestezji przewodowej przez igłę, cewniki zakładane pod kontrolą ultrasonografii z dostępu podobojczykowego przedstawiane są jako zapewniające lepszą analgezję, niż te zakładane z dostępu nadobojczykowego. Technika podawania bolusa przez cewnik, która niewątpliwie „sprawdza” skuteczność cewnika przed rozpoczęciem ciągłej infuzji została zbadana dla cewników zakładanych z dostępu podobojczykowego, ale nie dla dostępu nadobojczykowego. Poniższe badanie ocenia technikę podawania bolusów przez cewnik zakładany z dostępu nadobojczykowego i weryfikuje hipotezę, iż cewnik zakładany z dostępu podobojczykowego zapewnia szybszy początek wystąpienia blokady splotu barkowego.

Metody:

Przed operacją chorzy zostali w drodze randomizacji przypisani do grupy w której zakładano albo cewnik z dostępu nadobojczykowego albo z dostępu podobojczykowego używając technikę identyfikacji przy pomocy ultrasonografii bez stymulacji. Przez cewnik podawano przed operacją bolus mepiwakainy, a w okresie pooperacyjnym stosowano wlew ropiwakainy. Pierwszorzędową zmienną, którą badano był czas do osiągnięcia pełnej blokady czuciowej w obszarach unerwienia nerwów pośrodkowego i łokciowego. Drugorzędowymi czynnikami, które analizowano były czas wykonywania blokady, ból związany z jej wykonywaniem oraz powikłania, ból pooperacyjny, zapotrzebowanie na opioidy, zaburzenia snu, zaburzenia motoryki.

Wyniki:

Do badania włączono 50 chorych; u wszystkich poza dwoma przypadkami umiejscowiono cewnik zgodnie z protokołem. Dwudziestu jeden z 24 (88%) oraz 24 z 24 (100%) odpowiednio w grupie dostępu nadobojczykowego i podobojczykowego osiągnęło pełną blokadę czuciową po upływie 30 minut (P= 0,088). Nie stwierdzono różnicy w czasie do osiągnięcia pełnej blokady między grupami. Chorzy z grupy dostępu nadobojczykowego częściej zgłaszali zaburzenia snu, natomiast nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między grupami w odniesieniu do pozostałych badanych czynników.

Wnioski:

Założenie cewnika okołonerwowego zarówno z dostępu nadobojczykowego jak i podobojczykowego oraz podaż środka znieczulającego miejscowo w bolusie zapewnia skuteczną blokadę splotu ramiennego.

Copyright © 2011-2019 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone. VIA Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. 58 320 94 94,