Link_Error
Link_Error
Link_Error
BG_ERROR

MRI blokady splotu ramiennego z dostępu pachowego: badanie randomizowane

16 grudnia 2014

MRI blokady splotu ramiennego z dostępu pachowego: badanie randomizowane

MRI of axillary brachial plexus blocks: a randomised controlled study.

Eur. J. Anaesthesiol. 2014 Nov;31(11):611-9. doi:10.1097/EJA.0000000000000122

Kjelstrup T 1, Hol PK, Courivaud F, Smith HJ, Røkkum M, Klaastad Ø

From the Department of Anaesthesiology, Diakonhjemmet Hospital (TK), The Intervention Centre, Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Oslo (TK, PKH, FC), Department of Radiology and Nuclear Medicine, Oslo University Hospital, Oslo (HJS), Department of Orthopaedics, Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Oslo (MR), Department of Anaesthesiology, University Hospital of North Norway and Institute of Clinical Medicine, University of Tromsø, Tromsø (ØK) and Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway (HJS, MR).

Wstęp

Blokada splotu ramiennego z dostępu pachowego najczęściej wykonywana jest przy pomocy ultrasonografii, ale alternatywne metody znajdują swoje zastosowanie, gdy brak jest dostępu do aparatury USG. Kwestionuje się obecnie konieczność trzech iniekcji przy blokadach z dostępu pachowego bez użycia ultrasonografii.

Cele

Określenie, czy różnice w skutecznej blokadzie pomiędzy metodami z pojedynczą podwójną lub potrójną depozycją leku mogą być wyjaśnione poprzez różnice w dystrybucji środka miejscowo znieczulającego obserwowanej w MRI.

Rodzaj badania

Badanie randomizowane z zaślepieniem.

Miejsce

Przeprowadzone w Oslo University Hospital , Rikshospitalet, Norwegia pomiędzy 2009 a 2011 rokiem.

Pacjenci

Czterdziestu pięciu pacjentów ocenionych w skali ASA na 1 lub 2 zakwalifikowanych do zabiegów zostało zrandomizowanych do trzech równolicznych grup. Badanie zakończono w wszystkich pacjentów.

Interwencja

U pacjentów w grupie pojedynczej depozycji iniekcję wykonano za pomocą cewnika równoległego do nerwu pośrodkowego. W grupie podwójnej depozycji wykonano blokadę metodą przeztętniczą. W grupie potrójnej depozycji iniekcję wykonano za pomocą połączonych obu metod z poprzednich grup. Po zakończeniu podaży leku miejscowo znieczulającego, przed kliniczną oceną blokady, u pacjentów wykonywano badanie MRI. Dystrybucja leku była punktowana, w odniesieniu do stwierdzanej w MRI bliskości w stosunku nerwów końcowych i pęczków splotu ramiennego. Efekt kliniczny oceniany był z pomocą poziomu blokady czuciowej w polach unerwianych przez końcowe nerwy splotu.

Ocena punktu końcowego

Skuteczność blokady czuciowej i i dystrybucja leku miejscowo znieczulającego w MRI

Wyniki

Grupa potrójnej depozycji charakteryzowała się wyższą skutecznością blokady (100%) niż grupa pojedynczej depozycji ( 67%) i podwójnej depozycji (67%) w odniesieniu do blokady wszystkich nerwów skórnych poniżej łokcia (p=0,04). Pacjenci w grupie potrójnej depozycji najczęściej posiadali lepszą punktację w ocenie MRI. Przynajmniej jedna z grup pojedynczej i podwójnej depozycji wykazywała zbliżoną punktację w ocenie MRI do grupy potrójnej depozycji dla któregoś z nerwów lub pęczków splotu.

Wnioski

Metoda potrójnej depozycji charakteryzowała się najwyższą skutecznością blokady czuciowej poniżej łokcia. Może to być wytłumaczone, do pewnego stopnia, analizą rezonansu magnetycznego.

Rejestracja badania

ClinicalTrials.gov identyfikator: NCT01033006.

Copyright © 2011-2019 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone. VIA Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. 58 320 94 94,