Link_Error
Link_Error
Link_Error
BG_ERROR

Anestezja regionalna a znieczulenie ogólne u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc: czy unikanie znieczulenia ogólnego zmniejsza ryzyko powikłań pooperacyjnych?

9 lutego 2015

Anestezja regionalna a znieczulenie ogólne u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc: czy unikanie znieczulenia ogólnego zmniejsza ryzyko powikłań pooperacyjnych?

Regional Versus General Anesthesia in Surgical Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Does Avoiding General Anesthesia Reduce the Risk of Postoperative Complications?

Anesth Analg. 2014 Dec 18. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25526396.

Hausman MS Jr1, Jewell ES, Engoren M.

1 Department of Anesthesiology, Division of Critical Care Medicine, University of Michigan Health Systems, Ann Arbor, Michigan.

WSTĘP:

Pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) charakteryzują się zwiększonym ryzykiem powikłań pooperacyjnych. W badaniu tym chcieliśmy oszacować korzyści z unikania znieczulenia ogólnego na rzecz anestezji regionalnej w tej grupie chorych.

METODY:

Do tego przeglądu wykorzystano dane zawarte w bazie National Surgical Quality Improvement Program (lata 2005-2010). Do badania włączono pacjentów, którzy spełniali kryteria rozpoznania POChP wg National Surgical Quality Improvement Program i poddawani byli zabiegom w znieczuleniu ogólnym, podpajęczynówkowym, zewnątrzoponowym lub blokadzie nerwów obwodowych. Dla każdego z wyjściowych kodów procedur z ≥1 znieczuleniem ogólnym i ≥1 znieczuleniem regionalnym (podpajęczynówkowym, zewnątrzoponowym lub blokadą nerwów obwodowych), pacjenci z grupy znieczulenia regionalnego zostali porównani metodą propensity score matching do pacjentów z grupy znieczulenia ogólnego. Propensity scoring zostało oszacowane przy użyciu wszystkich dostępnych danych demograficznych i o chorobach współistniejących. Dopasowanie objęło 2644 pacjentów poddanych znieczuleniu regionalnemu i 2644 pacjentów podanych znieczuleniu ogólnemu. Grupy te porównano w odniesieniu do chorobowości i śmiertelności.

WYNIKI:

Grupy zostały dobrze dopasowane w odniesieniu do parametrów demograficznych, chorób współistniejących i rodzaju zabiegu chirurgicznego. W porównaniu do ocenionych pacjentów poddanych znieczuleniu regionalnemu, pacjenci poddaniu znieczuleniu ogólnemu mieli wykazywali większą częstość pooperacyjnego zapalenia płuc (3,3% vs 2,3%, p = 0,0384, różnica bezwzględna z 95% przedziałem ufności = 1,0% [0,09, 1,88]), przedłużonej zależności od wentylacji mechanicznej (2,1% vs 0,9%, p = 0,0008, różnica = 1,2% [0,51, 1,84]), i nieplanowanej intubacji po zabiegu (2,6% vs 1,8%, p = 0.0487, różnica = 0,8% [0,04, 1,62]). Całkowita chorobowość wyniosła 15,4% w grupie znieczulenia ogólnego w porównaniu do 12,6% (p = 0,0038, różnica = 2,8% [0,93, 4,67]). Całkowita chorobowość bez uwzględnienia powikłań płucnych wyniosła 13.0% i w grupie znieczulenia ogólnego w porównaniu do 11,1% (p = 0,0312, różnica = 1,9% [0,21, 3,72]). 30–dniowa śmiertelność była zbliżona (2,7% vs 3,0%, p = 0,6788, różnica = 0,3% [-1,12, 0,67]). Stwierdziliśmy dodatnie powiązanie pomiędzy oddechowymi punktami końcowymi, ponieważ pacjenci z 1 powikłaniem płucnym mieli istotnie większe prawdopodobieństwo kolejnych powikłań płucnych.

WNIOSKI:

Znieczulenie regionalne u osób z POChP wiąże się z mniejszą chorobowością ogólną oraz częstością: zapalenia płuc, przedłużonej zależności od wentylacji mechanicznej i nieplanowanej intubacji w okresie pooperacyjnym.

Copyright © 2011-2019 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone. VIA Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. 58 320 94 94,