Link_Error
Link_Error
Link_Error
BG_ERROR

6% hydroksyetylowana skrobia w porównaniu do mleczanu Ringera przed znieczuleniem podpajęczynówkowym do cięcia cesarskiego: randomizowane, podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe badanie CAESAR

16 grudnia 2014

6% hydroksyetylowana skrobia w porównaniu do mleczanu Ringera przed znieczuleniem podpajęczynówkowym do cięcia cesarskiego: randomizowane, podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe badanie CAESAR

6% Hydroxyethyl starch (130/0.4) vs Ringer's lactate preloading before spinal anaesthesia for Caesarean delivery: the randomized, double-blind, multicentre CAESAR trial.

Br J Anaesth. 2014Sep;113(3):459-67. doi: 10.1093/bja/aeu103. Epub 2014 Jun 26.

Mercier FJ 1, Diemunsch P2, Ducloy-Bouthors AS3, Mignon A4, Fischler M5, Malinovsky JM6, Bolandard F7, Aya AG8, Raucoules-Aimé M9, Chassard D10, Keita H11, Rigouzzo A12, Le Gouez A13; CAESAR Working Group.

1Département d'Anesthésie-Réanimation, Université Paris-Sud, APHP-Hôpital Antoine Béclère, 157 rue de la Porte de Trivaux, 92141 Clamart, France frederic.mercier@abc.aphp.fr.

2Département d'Anesthésie-Réanimation, Hôpital de Hautepierre, 67000 Strasbourg, France.

3Département d'Anesthésie-Réanimation, Hôpital Jeanne de Flandre, 59037 Lille, France.

4Département d'Anesthésie-Réanimation, APHP- Hôpital Cochin, 75014 Paris, France.

5Service d'Anesthésie-Réanimation, Hôpital Foch, 92150 Suresnes, France.

6Département d'Anesthésie-Réanimation, Hôpital Maison Blanche, 51100 Reims, France.

7Département d'Anesthésie-Réanimation, Hôpital Hotel Dieu, 69002 Clermont-Ferrand, France.

8Département d'Anesthésie-Réanimation, Hôpital Caremeau, 30000 Nîmes, France.

9Département d'Anesthésie-Réanimation, Hôpital de l'Archet, 06200 Nice, France.

10Département d'Anesthésie-Réanimation, Hôpital mère-enfant, 69500 Bron, France.

11Département d'Anesthésie-Réanimation, APHP-Hôpital Louis Mourier, 92701 Colombes, France.

12Département d'Anesthésie-Réanimation, APHP-Hôpital Armand-Trousseau, 75012 Paris, France.

13Département d'Anesthésie-Réanimation, Université Paris-Sud, APHP-Hôpital Antoine Béclère, 157 rue de la Porte de Trivaux, 92141 Clamart, France.

Wstęp

Podaż wazopresorów jest polecaną metodą zapobiegania hipotensji podczas znieczulenia podpajęczynówkowego (SA) do cięcia cesarskiego. Celem badania była ocena większej skuteczności i bezpieczeństwa podaży hydroksyetylowanej skrobii (HES) w porównaniu do mleczanu Ringera (RL) w połączeniu z profilaktyką polegającą na podaży fenylefryny.

Metody

Do wieloośrodkowego, randomizowanego, podwójnie zaślepionego badania włączono 167 rodzących ocenionych jako zdrowe. Pacjentki otrzymały 500 ml 6% HES-u (130/0.4) + 500 ml RL (grupa HES) lub 1000 ml RL (grupa RL), dożylnie przed wykonaniem SA. Po wykonaniu SA dożylne bolusy z fenylefryny były podawane wtedy, gdy skurczowe ciśnienie tętnicze (SAP) wynosiło mniej niż 95% wartości wyjściowej. Głównym ocenianym punktem końcowym było wystąpienie hipotensji u matki (SAP poniżej 80% wartości wyjściowej).

Wyniki

Częstość zarówno hipotensji i objawowej hipotensji (np. zawrotów głowy, nudności/wymiotów lub obu jednocześnie) była istotnie mniejsza w grupie HES, w porównaniu z grupą RL – 36,6% vs. 55,3% (jednostronne p=0,025) oraz 3,7% vs. 14,1%. Nie stwierdzono istotnych różnic w całkowitym zapotrzebowaniu na fenylefrynę [mediana (zakres): 350 (50-1800) vs 350 (50-1250) µg]. Zmniejszenie wartości matczynej hemoglobiny dzień po zabiegu było również zbliżone w obu grupach [1.2 (1.0) vs 1.0 (0.9) g/dl]. Nie stwierdzono możliwego do wykrycia łożyskowego transferu HES w sześciu próbkach krwi pępowinowej pobieranych i analizowanych w grupie HES. Stan noworodków w obu grupach również był podobny.

Wnioski

W porównaniu do wstępnej podaży wyłącznie RL, wstępna mieszana podaż HES-u i RL istotnie poprawiała prewencję zarówno hipotensji, jak i objawowej hipotensji w odniesioniu do podawanej fenylefryny i nie powodowała działań niepożądanych.

Copyright © 2011-2019 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone. VIA Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. 58 320 94 94,